Památník svobody v Heřmanči
Ladislav Kurc
Zmocněnec obecního zastupitelstva pro vybudování památníku svobody Ladislav Kurc přivítal a představil hosty: plukovníka Jana Velíka, pana Karla Lojku, paní Jarku Tomíškovou rozenou Tůmovou, která v době války žila s rodiči a sestrou Martou ve stavení č. p. 31, v němž bylo poskytnuto útočiště československým parašutistům, pana Zdeňka Žemličku a senátora Milana Štěcha. Poděkoval spoluatorům památníku Ing.arch. Miroslavu Dvořákovi, akadenickému malíři Pavlu Novákovi a mistru kamenickému Josefu Kopalovi. V další části vystoupení zaznělo zamyšlení nad důvody a aktuálností vzniku památníku.

…….Volba termínu odhalení památníku není náhodná. Je málo zdůrazňovanou skutečností, že vznikem Československé republiky 28. října vznikl stát, který byl v meziválečném období vzorem svobody pro mnohé demokraty v okolních zemích. Dnešní den je tedy jistou oslavou svobodomyslnosti, která byla dána do vínku naší státnosti. Svobodomyslnosti, která je součástí kulturních tradic našeho národa i tohoto koutu české země, a která se po složitých peripetiích v současnosti opět narovnává.

V letošním roce si připomínáme neslavné výročí 60 let heidrichiády. V době II. světové války tato událost patřila k nejvýznamnějším vnitrostátním aktům, demonstrujících nezlomnost národa. Během zastrašovací kampaně a msty nacistických okupantů v roce 1942 bylo posláno do arestů také 12 členů Heřmanečské ilegální organizace Obrana národa.

…..Pojem svobody chápe každý trochu odlišně. Někdo jako cosi abstraktního, co od roku 1989 máme a není třeba se touto kategorií zabývat. Jiný jej vnímá jako každodenní boj za tu svou "osobní svobodu". Manžel žehrá na manželku, že mu "nedá vzniku", leckterý rodič se cítí být otrokem svých dětí, děti a mládež se cítí uzurpováni dospělými, a tak bychom mohli dlouho pokračovat.

To, co je tématem pro širší diskusi o svobodě, to nám předkládají prostřednictvím médií mocní tohoto světa. Většinou takovou formou, že rovnou servírují, co je správné a co špatné pro naši svobodu. I kdyby tím mocným hlasatelem byl člověk, který v životě nepřečetl knihu, televize a další světová masmédia budou jeho názor opakovat tak dlouho, dokud jej většina nepřijme. Jeden současný politolog výstižně označil společenský systém, k němuž se i my hlásíme "manipulativní demokracií".

Návštěvníci
Slavnostní náladu odhalení památníku podpořilo svou přítomností přes 150 účastníků

Můžeme se ptát, zda jsou v malé vesničce takovéto globální otázky aktuální. Opovědí mohou být události, které prožili současní pamětníci.Vždyť nejhrubšími metodami manipulativní demokracie se dostaly k moci četné, později totalitní režimy. Prozření nebylo lehké. My bychom si přáli prozříti včas a odhalit manipulaci nadvlády chtivých. Nemusely by se pak opakovat události jako nesmiřitelný až likvidační boj s židy, nenávistné tažení proti kulakům a kapitalistům či války rozněcované náboženskou intolerancí a nacionalismem.

Orientovat se v současném dění, kdy informací je přespříliš, je opravdu obtížné. Těmi orientačními, pevnými body by měly být ideály, které doprovází lidstvo už po dlouhou dobu. Prvním je pravda. Jak těžké je hledání pravdy a opravdovosti v moři zpráv a komentářů, které na nás denně útočí.

Měli bychom si zachovat nezávislost vlastního úsudku a svobodu. Ta je ideálem moderní civilizace. Je to ideál opravdu silný. V jeho jménu se hroutily v Evropě i ve světě desítky diktátorských režimů. Ale bezuzdná svoboda dává jedněm možnost manipulovat s druhými. Nezapomínejme, že svoboda jedince končí tam, kde začíná svoboda druhého.

Třetím opěrným bodem by nám mělo být počínání a pohled na dění kolem sebe zbavené sobectví. Lidskost jako opak sobectví je to, co může dát našim životům správný směr i konečný smysl a cíl.

Prvním podnětem, který vedl k vybudování heřmanečského památníku byla snaha posilovat v našich myslích ideály svobody, pravdy a lidskosti. Druhým byla snaha vytvořit místo, které by vybízelo k opuštění všednosti a apatie, k zamyšlení nad trvalejšími hodnotami. Místo připomínající, že za svobodu se musí bojovat i s nasazením života. Místo, kde bychom se mohli i do budoucna setkávat, diskutovat a nechat se inspirovat druhými. Konečně, tím důvodem, proč památník vznikl právě zde, v Heřmanči u stavení č.p. 31, jsou historické činy našich spoluobčanů v boji za svobodu během druhé světové války. Jsem šťasten, že na dnešní slavnosti jsou přítomni dva z nich a můžeme je požádat o odhalení památníku.