Památník svobody v Heřmanči

Stanovy občanského sdružení
zaregistrovaného dne 8.6.2005, IČO 270 01 407

Společenství svobodomyslných občanů

(dále jen "Společenství")


Článek I.
Název a sídlo občanského sdružení

 1. Název sdružení je "Společenství svobodomyslných občanů".
 2. Sídlem Společenství je obec Heřmaneč č.p. 31, PSČ 378 53 pošta Strmilov, okres Jindřichův Hradec.

Článek II.
Právní postavení sdružení

 1. Společenství je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení.
 2. Společenství je právnickou osobou, vzniklou na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
 3. Společenství je spojeno s památníkem svobody v Heřmanči (dále Památníkem) sdílenými ideály :
PRO PRAVDU
PRO SVOBODU
PRO LIDSKOST

Článek III.
Cíl činnosti Společenství

 1. Hlavním cílem je naplňování ideálů Památníku svobody v Heřmanči a pěstování kladných hodnot v občanské společnosti.
 2. Významným cílem je shromažďování historických údajů o činech z nedávné i vzdálenější minulosti z Heřmanče a okolí, inspirujících a posilujících současníky v přesvědčení o síle pravdy, svobody a lidskosti.
 3. Při formování postojů a názorů vychází Společenství z argumentace a metod vlastních vědeckému přístupu. Cestami jejich šíření jsou zejména vzdělávání, masmédia, setkávání a především osobní kontakty.
 4. S vědomím odpovědnosti Společenství provádí nominaci a volby oceněných a organizuje udílení občanského vyznamenání Ceny svobody.
 5. Společenství pečuje o Památník i jeho bezprostřední okolí, jakož i o aktualizaci informací a o souvisejících aktivitách. Dále podporuje turistiku a péči o zachování kouzelné přírody v širokém okolí Heřmanče.

Článek IV.
Členství

 1. Členem Společenství mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli Společenství.
 2. Členem Společenství se stává každý, kdo projeví zájem o členství a poskytne kontaktní údaje o sobě ve formě: jméno a příjmení, věk a adresa, připojí datum a podpis. Doporučuje se poskytnout také e-mailovou adresu. Tyto údaje lze zapsat a vhodit do poštovní schránky domu č. 31 v Heřmanči (sídlo Společenství), zaslat poštou do sídla společenství nebo zaslat na e-mailovou adresu administrátora www stránek Památníku svobody: pamatnik.svobody@centrum.cz . Ve veřejném seznamu členů bude uvedeno pouze jméno a příjmení a místo bydliště člena (nikoliv věk a adresy).
 3. Členství vzniká dnem podání údajů dle předchozího odstavce. Členem Společenství s přívlastkem "zralý" se stává člen po zapsání do seznamu zralých členů.
 4. Dokladem o členství je uvedení jména, příjmení a místa bydliště na seznamu členů, případně na seznamu zralých členů na www stránkách Památníku svobody.
 5. Zralým členem se stává člen po třech letech členství, který se cítí být zralým k naplňování cílů společenství a požádá o zařazení na seznam zralých členů. Tříletá lhůta může být prominuta z jednomyslné vůle Rady Společenství.
 6. Členství zaniká:
  1. vystoupením člena písemným oznámením Radě Společenství;
  2. u fyzické osoby úmrtím člena;
  3. u právnické osoby jejím zrušením nebo zánikem;
  4. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady;
  5. zánikem Společenství.
 7. Zánik členství na základě rozhodnutí valné hromady má platnost po dobu deseti let.

Článek V.
Práva a povinnosti členů

 1. Člen Společenství postoji a skutky, v souladu se svým svědomím, přispívá k naplňování cílů Společenství.
 2. Právem každého člena Společenství je navrhovat osobnosti k ocenění Cenou svobody. Návrh musí být podán písemně se zdůvodněním. Vyjadřovat se k návrhům kandidátů a účastnit se výběru oceněných. Každý člen společenství má k dispozici 10 hlasů, které podle své vůle přidělí jednomu nebo více nominovaným (navrhovaným). Technické podmínky hlasování stanovuje Rada Společenství tak, aby se jej mohlo zúčastnit co nejvíce členů.
 3. Podílet se na činnosti Společenství;
 4. účastnit se valné hromady, hlasovat a volit do orgánů Společenství;
 5. být volen, pokud dosáhne 18 let věku, do orgánů sdružení;
 6. obracet se na orgány Společenství s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

Článek VI.
Orgány Společenství

 1. Nejvyšším orgánem Společenství je valná hromada.
 2. Organizačním, koordinačním a statutárním orgánem Společenství je Rada Společenství.
 3. Smírčím orgánem, který řeší případné problémy ve Společenství, je Etická komise.

Článek VII.
Valná hromada

 1. Valnou hromadu tvoří všichni členové Společenství, rozhoduje se na ní většinou hlasů přítomných členů, pokud není stanovami vyžadováno vyšší kvórum.
 2. Valnou hromadu svolává Rada Společenství dle potřeby tehdy, když o to požádá nejméně jedna čtvrtina členů nebo se jednomyslně usnese. Valná hromada je považována za svolanou, pokud se rozešlou pozvánky v elektronické podobě všem členům Společenství, kteří poskytli e-adresu a současně vystaví pozvánka v prosklené schránce u Památníku.. Valná hromada musí být svolána nejméně dvacet dnů před termínem konání a v pozvánce se uvede den, hodina, místo a program jednání.
 3. Valná hromada zejména:
  1. rozhoduje o změnách stanov Společenství;
  2. rozhoduje o zřízení Etické komise;
  3. volí a odvolává členy Rada Společenství, případně členy Etické komise;
  4. na návrh Etické komise rozhoduje o zrušení členství;
  5. rozhoduje o všech dalších otázkách, které jí předloží k rozhodnutí Rada Společenství, Etická komise nebo členové.
 4. Hlasovací právo členů je rovné. Musí být vykonáno osobně a nelze je přenést na jinou osobu plnou mocí. Za právnickou osobu vykonává hlasovací právo jeden zástupce písemně pověřený jejím statutárním orgánem, který toto pověření musí předložit.
 5. Valná hromada je přístupná veřejnosti. Ze zasedání valné hromady se pořizuje zápis a Rada Společenství zajistí, aby tento zápis byl do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady vystaven na www stránkách Památníku a tištěný byl k dispozici u Památníku.

Článek VIII.
Rada Společenství

 1. Rada Společenství je organizačním a koordinačním orgánem Společenství, který je ze své činnosti odpovědný valné hromadě.
 2. Rada Společenství se skládá ze tří členů a je statutárním orgánem sdružení. Každý člen je oprávněn jednat jménem Společenství samostatně.
 3. Až do konání první valné hromady vykonává funkci Rady Společenství přípravný výbor sdružení ve smyslu § 6, odst. 2, zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
 4. Funkce člena Rady Společenství zaniká
  1. skončením členství ve Společenství
  2. rezignací (dnem, kdy Rada Společenství písemně podanou rezignaci vzala na vědomí)
  3. odvoláním valnou hromadou.
 5. Za člena, jehož členství zaniklo způsobem podle odst. 4 písm. (a) nebo (b) může být kooptován jiný člen z řad členů Společenství. Členství kooptovaného člena v Radě Společenství trvá do nejbližší valné hromady, která jej ve funkci potvrdí nebo na uvolněnou funkci zvolí jiného člena.

Článek IX.
Etická komise

 1. O ustavení Etické komise a počtu jejích členů rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
 2. Členy Etické komise volí valná hromada.
 3. Hlavním úkolem Etické komise je urovnání sporů mezi členy a zaujetí stanoviska k poškozování dobrého jména Společenství vycházejícího od člena.
 4. Etická komise má právo v odůvodněných případech pozastavit členství maximálně na dobu dvou let.
 5. Krajním opatřením Etické komise je návrh na zrušení členství. Pokud tento návrh nebude zamítnut dvoutřetinovou většinou účastníků valné hromady, nabývá platnosti okamžikem hlasování.

Článek X.
Zásady hospodaření

 1. Společenství je organizováno tak, aby činnost orgánů i členů nevyžadovala žádné prostředky na jejich odměny, sdružení ve Společenství nesměřuje k výdělečné činnosti nebo k zajištění výkonu určitých povolání.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  1. dary a dobrovolné příspěvky fyzických a právnických osob;
  2. granty
 3. Pokud Společenství obdrží věcný nebo finanční dar, bude s ním naloženo v souladu s darovací smlouvou a cíli Společenství. Pokud není smluvně určeno užití, rozhodne o použití daru Rada Společenství. Přijaté prostředky lze využít výlučně k naplňování cílů společenství.
 4. O přijetí daru, prostředků nebo dotace je vedena písemná evidence. Dále Rada Společenství zajistí do tří měsíců po přijetí, předání nebo použití prostředků informování prostřednictvím www stránek Památníku. Dodatečné informace si může vyžádat každý člen.
 5. Za hospodaření odpovídá Rada Společenství. Kontrolu hospodaření jsou oprávněni provádět všichni členové Společenství prostřednictvím kontroly informací poskytnutých dle odst. 4.
 6. Společenství není oprávněno sjednat úvěr nebo závazek, z nějž by v budoucnu vyplývala nebo mohla vyplývat povinnost finančního plnění, které by vedlo k zadlužení Společenství.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

 1. Společenství má právo v souladu s cíli své činnosti se obracet na státní orgány s podněty a návrhy. Rovněž je oprávněno žádat o dotace a účastnit se výběrových řízení. V těchto záležitostech může Společenství vstupovat nebo vytvářet sdružení nebo se neformálně spojovat s dalšími subjekty. Ustanovení odstavce (6) článku X. tím není dotčeno.
 2. Tyto Stanovy byly zpracovány přípravným výborem.
V Heřmanči dne 8.5. 2005 Přípravný výbor: Ladislav Kurc
Karel Lojka starší
Blahomír Lojka